10 ทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

ทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานแต่เส้นทางที่เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เราต้องมีความพร้อมในหลายๆด้าน เช่น ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความรู้ จังหวะโอกาส เป็นต้นและหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้ก็คือ ความสามารถหรือทักษะในตัวเราเองบทความนี้รวบรวมความสามารถหรือทักษะ 10 อย่างที่ช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จดังนั้น เมื่อคุณอ่านบทความนี้จบลง จงอย่ารอช้าที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้

1) การวางแผนและการบริหารจัดการ

การวางแผนและการบริหารจัดการเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในแต่ละวันคนเรามีเวลา 24 ชม. เท่าๆกัน แต่หากคุณขาดการวางแผน และไม่รู้จักบริหารเวลา คุณก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ในทางกลับกัน หากคุณสามารถวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังคุณก็จะสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คุณก็จะได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากผู้อื่นอีกด้วย

2) การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ

ในทุกองค์กรย่อมมีงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการเจรจาระหว่างลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานขาย หรืองานบริการต่างๆ ทั้งนี้ ความสามารถด้านการเจรจาต่อรองและจูงใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทักษะนี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม เต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุน นอกจากนี้ มันส่งผลต่อการเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน และการหาลูกค้าใหม่ๆ อีกด้วย ดังนั้น หากคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณควรมีความมั่นใจ หมั่นฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจผู้อื่น

3) การติดต่อสื่อสาร

ไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานอะไรก็จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการรับฟังและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย คุณต้องใช้ทักษะนี้ในการนำเสนองานในที่ประชุม ให้ข้อมูลลูกค้า และประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น หากคุณมีศิลปะในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น คุณก็จะได้รับความรักใคร่และความร่วมมือซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร ให้ลองค้นหาวิธีการที่คุณชอบ เช่น การพูดคุยต่อหน้า การส่งอีเมล์ การเล่นสไกป์ หรือการโทรศัพท์เพื่อที่คุณจะสามารถสื่อสารข้อมูล เนื้อหาสาระ และความรู้สึกกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ความฉลาดทางอารมณ์

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี ทักษะนี้มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานเป็นทีมหรือทำงานกับคนจำนวนมาก สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และรับมือกับคนหลากหลายประเภทได้ ในทางตรงกันข้าม หากคุณมีความฉลาดทางปัญญาสูงแต่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ แม้ว่าคุณจะทำงานเก่งสักแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ดังนั้น คุณควรพัฒนาทักษะนี้โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคิดว่าหากตนเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบฝ่ายตรงข้ามจะรู้สึกอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ทำความเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น

5) การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา

การคิดวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุเป็นผล และมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้มีความสำคัญมากในการทำงาน เนื่องจากไม่ว่าตำแหน่งใดๆ ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่เสมอ ดังนั้น หากคุณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา คุณก็จะสามารถเอาตัวรอด และรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้ นอกจากนี้ การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบตั้งแต่การกำหนด แยกแยะ วิเคราะห์ และแก้ไขจะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามจนเกินเยียวยา และช่วยให้คุณไม่เกิดความเครียดอีกด้วย

6) ความทุ่มเทมุ่งมั่น และตั้งใจ

หากคุณเป็นคนที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และตั้งใจ คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เพราะคุณจะทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวให้สำเร็จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเดินบนเส้นทางที่มุ่งไปสู่อนาคตที่สดใสและชัดเจน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วยุ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต

7) การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราต้องใช้ทักษะนี้ในการทำงานและการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง แม้กระทั่งการใช้ชีวิตคู่ หรือการอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ทักษะการทำงานร่วมกันนี้ทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท เปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และลดความขัดแย้งระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังช่วยให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8) การบริหารความสมดุลในชีวิต

สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการประสบความสำเร็จก็คือ การบริหารความสมดุลในชีวิต กล่าวคือ การกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะหากคุณทำงานหนักจนเกินไป คุณจะเกิดความเครียดซึ่งอาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ทางที่ดีคือ คุณควรเดินทางสายกลาง ไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหักโหมเกินไป หากคุณรู้สึกว่าตนเองเริ่มหมกมุ่นกับการทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ลองหยุดพัก และหาความบันเทิงให้กับชีวิตโดยทำกิจกรรมที่คุณชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือท่องเที่ยว วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารความสมดุลในชีวิตได้ และนั่นจะส่งผลต่อความสำเร็จของคุณ

9) ความมั่นใจในตัวเอง

ความมั่นใจในตนเองมีประโยชน์กับการทำงานและการใช้ชีวิตกล่าวคือ หากคุณเชื่อว่าตนเองสามารถคิด เรียนรู้ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพึ่งพาตนเองได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง และนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากคุณดูถูกความสามารถของตนเอง คิดว่าตนเองไม่เก่งเหมือนคนอื่น ไม่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร คุณก็จะหมดหวังที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น คุณควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาความมั่นใจในตนเอง โดยการหาข้อดีของตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะทางสังคม

10) การแสวงหาความรู้

คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ พวกเขาช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบข้าง และพยายามหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการ พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและกว้างขวางซึ่งส่งผลให้พวกเขาประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก ทักษะการแสวงหาความรู้นี้มีความสำคัญต่อหลากหลายอาชีพเพราะมันช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผล นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

เรียบเรียงโดย Learning Hub Thailand

(Source: http://www.lifehack.org/287419/10-universal-skills-successful-people-should-master)