เกี่ยวกับเรา

About Us

Learning Hub Thailand เป็นบริษัทฝึกอบรมพัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กร เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง “ทักษะด้านคน (Soft Skill)”

Soft Skill Development Expert

หลักสูตรของเรา มีจุดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการผสมผสาน 3 องค์ความรู้สำคัญ ที่จะพัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

2. Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อทำให้การเรียนรู้รวดเร็ว เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

3. Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

รู้จัก CEO เรือรบ

ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

“เรือรบ” จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง