หนังสือให้ความยินยอมเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Request Form)

          ข้าพเจ้าขอยินยอมให้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ 103/5  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ในเครือรวมถึงพันธมิตรทางการค้าในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้ โดยบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ได้รับมา ได้แก่

          (1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุและบ่งบอกถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, ที่อยู่, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน, วุฒิการศึกษา, อีเมลล์, ไลน์ไอดี (Line-ID), ชื่อในการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook), รูปถ่าย ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลที่แสดงในเอกสารประจำตัว เป็นต้น

          (1.2) ข้อมูลด้านการทำธุรกิจ หมายความถึงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

          โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือนี้เท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

          ข้อ 2. ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ และยินยอมให้บริษัทฯ ส่งโอนใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลนิติบุคคลหรือบุคลลใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาหรือคู่ค้าพันธมิตรทางการค้า และธุรกิจหรือผู้ให้บริการเป็นบุคคลภายนอก เช่นผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การวิจัยและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม เป็นต้น

          โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูล  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริการดังนี้ คือ

        2.1 บริการจัดฝึกอบรมในองค์กร ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Onsite / Virtual / Online
        2.2 บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคนในองค์กร
        2.3 บริการให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคนในองค์กร
        2.4 บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมในองค์กร
        2.5 บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคนในองค์กร
        2.6 บริการให้ข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
        2.7 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ และระบบงานต่างๆของบริษัทฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดทำผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ได้เก็บรวบรวมมาโดยได้รับความยินยอม หรือที่ได้รับเก็บรวบรวมมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในฐานระบบการจัดเก็บข้องมูลของบริษัท และจัดเก็บผ่านระบบการของผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัย และบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ หรือการสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทฯ อาจจะทำการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลก็ได้ หรือยังคงเก็บ รวบรวมไว้อย่างไรก็ตาม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ที่จะแจ้งให้บริษัทฯทราบหากเจ้าของข้อมูลต้องการที่จะลบข้อมูลไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตาม

         ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอยินยอมตกลงให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งอื่นได้ เป็นต้นว่า เว็ปไซต์หางาน กลุ่มหางานทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ประกาศตามหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

          ข้อ 4. วิธีการเพิกถอนความยินยอมและผลการเพิกถอนความยินยอม ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาจเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดตามหนังสือฉบับนี้ โดยข้าพเจ้าจะแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือและโดยทางไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มที่ email admin@learninghubthailand.com พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่บ่งบอกถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบการถอนความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากข้าพเจ้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้มีการใช้ข้อมูลตามระยะเวลาและจะไม่ยกเลิกหรือเพิ่มเติมข้อมูลแต่อย่างใดและบริษัทฯ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น

          การเพิกถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพจ้าได้ยินยอมแก่บริษัทฯไปก่อนหน้านั้นและในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมเกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ใดๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการนั้นแต่เพียงผู้เดียว

          อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ในอนาคตที่มีผลทำให้การให้ความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือขึ้นใหม่

          ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้างต้น เพื่อประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ทางการค้าขาย ติอต่อ สื่อสาร ประสานงาน ซื้อขายสินค้า ส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นราคาขายสินค้าและบริการในอนาคตตามทางการค้าปกติจนกว่าจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Ads, Google Analytics

  Statistics

 • Google Analytics

  Statistics

 • Facebook

  Marketing/Tracking

 • ActiveCampaign

  Functional

 • ActiveCampaign

  Marketing/Tracking

Save