หลักสูตรของ LEARNING HUB แตกต่างอย่างไร

OUR METHODOLOGY: การออกแบบหลักสูตรของเรา

หลักสูตรของเรา จะไม่ใช่การนั่งเรียนแบบฟังบรรยายและให้ท่องจำแบบเดิมๆ แต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นพิเศษ โดยเริ่มที่การเปลี่ยนทัศนคติ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ยั่งยืนและวัดผลได้

เราออกแบบหลักสูตร จากการประยุกต์ศาสตร์สมัยใหม่ ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่

  1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
  2. Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ และนำไปใช้ได้จริง
  3. Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

OUR COURSE STRUCTURE: รูปแบบการอบรมของเรา

ในทุกๆหลักสูตร จะมีรูปแบบการอบรม 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. Learning Optimum State สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัย และเปิดใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง
  2. Story Telling นำเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สมองของผู้เข้าอบรมทั้งสองซีกทำงานสอดประสานกันและเกิดความเข้าใจได้ดีที่สุด
  3. Result Based Activities สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจด้วยการปฏิบัติจริง จึงสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ง่ายกว่า
  4. Group Facilitation เปิดโอกาสผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้าใจของเนื้อหาให้มากไปกว่าที่ได้จากวิทยากรเพียงคนเดียว
  5. Reflection ให้ผู้เข้าอบรมได้ตกผลึกการเรียนรู้ของตัวเอง และเลือกที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เจอได้ โดยวิทยากรให้ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปต่อยอดต่อไป

เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรคุณ โทรปรึกษาเราได้เลยที่ 093 925 4962