หลักสูตรพิเศษ

Growth Mindset for Effective Work

      ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นที่มีการพูดถึง และได้รับความสนใจในการพัฒนาการทำงานคือ การสร้างความเข้าใจและการใช้งานในศาสตร์ทางจิตวิทยา

      หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการสร้างชุดความคิดหรือ Mindset ให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานทีต้องการให้บุคคลากรมีการพัฒนางานด้วยตัวเองได้ จะต้องมีชุดความคิดที่มีความยืดหยุ่น แสวงหาแนวทางการพัฒนา และยอมรับในจุดอ่อนของตนเองเพื่อการเสิรมสร้างจุดแข็ง สิ่งนั้นเรียกว่า Growth Mindset

     การเสริมสร้าง Growth Mindset จึงเป็นพื้นฐานของการใช้ทุนทางจิตวิทยาในการพัฒนางาน พัฒนาความสัมพันธ์ ระบบการทำงาน และผลประกอบการทางธุรกิจ Growth Mindset ยังเป็นการปลูกฝังความยืดหยุ่นในการทำงาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Objectives วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในชุดกรอบความคิดของตัวเอง ที่มาของกรอบความคิด และชนิดของ Mindset ของตนเอง
 2. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของ Fixed Mindset และ Growth Mindset และพัฒนาชุดความคิดจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset ได้
 3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต และประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
 4. ผู้เรียนสามารถออกแบบเป้าหมายของตนเองด้วยชุดความคิดแบบ Growth Mindset

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 9.00 – 16.30 น.

Course Outline เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 Mindset : เรียนรู้และเข้าใจชุดความคิด

  • ความหมายและความสำคัญของชุดความคิด (Mindset)
  • ประเภทของชุดความคิด (Mindset)
  • ต้นกำเนิดและอิทธิพลของ Mindset ต่อการดำเนินชีวิต

Module 2 การสร้างชุด Mindset ด้วยทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

  • Fixed Mindset กับการสร้างอุปสรรคในชีวิต
  • ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการสร้างชุด Mindset
  • เทคนิคการเปลี่ยนชุด Mindset ด้วย Solution Focus Thinking
  • Workshop : จาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

Module 3 Growth Mindset กับการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • บทบาทของ Growth Mindset ในการทำงาน
  • Workshop : Growth Mindset กับบทบาทในการทำงาน
  • วิธีการใช้ Growth Mindset ในการพัฒนาการทำงาน
  • Workshop : Role-play

Module 4 Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย

  • เป้าหมายและความสำคัญของเป้าหมาย
  • การใช้ Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย
  • Workshop : The Ideal

วิทยากร

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) วิทยากร นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

Methodology รูปแบบการอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30 %
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning 70 %

 • อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุป วางแผนร่วมกัน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 • Solution Focus Thinking

สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining