Inspirational Leadership

Inspirational Leadership

หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก Situational Leadership Model เป็นรูปแบบภาวะผู้นำที่แพร่หลาย สำหรับองค์กรที่มุ่งหวังความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพราะผู้นำนั้นควรที่จะรู้จักวิธีการนำตามสถานการณ์ และสามารถนำพาทีมงานมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างดี โมดลนี้เป็นรูปแบบผู้นำที่ใช้งานได้ผลจริงและไม่ซับซ้อน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • สามารถใช้ภาวะผู้นำที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกต่าง
 • ทราบรูปแบบทักษะภาวะผู้นำของตัวเอง และเข้าใจผลกระทบของทักษะการบริหารงานนั้น
 • ปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำ ให้สอดคล้องกับความสามารถและพฤติกรรมของผู้อื่น

เนื้อหาหลักสูตร

 • ทักษะการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น
 • วิเคราะห์ผลกระทบจากลักษณะการยอมรับและเข้าใจตัวเอง
 • ประเภทของคนตามความพร้อมและพฤติกรรม (Maturity Levels)
 • การแบ่งลักษณะคนด้วยทักษะความพร้อมและความมุ่งมั่น (Will / Skill Model)
 • ระดับการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน (Development Levels)
 • Core Leadership Competencies
 • การปรับใช้ภาวะผู้นำในรูปแบบต่างๆ (Leadership Styles)
 • การใช้ภาวะผู้นำให้สอดคล้องตามลักษณะของบุคคล
 • การยอมรับรูปแบบภาวะผู้นำที่หลากหลาย

วิทยากร

กัปตันหมี จีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน SITUATIONAL LEADERSHIP MODEL

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining