Leader as a coach

Leader as a coach

ผู้นำในบทบาทโค้ช สามารถช่วยให้ทีมงานเห็นถึงจุดแข็งของพวกเขา สามารถโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม เป็นวิธีการนำพาบุคคลใดบุคคลคนหนึ่งไปสู่เป้าหมาย วัดความสำเร็จของตัวพวกเขาเอง แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาต้องปรับปรุง เพื่อช่วยให้พวกเขากระตือรือร้น มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านภาวะผู้นำและการโค้ช
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะความสามารถและการนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการโค้ชและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างแท้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชที่ดี

เนื้อหาหลักสูตร

 • การนำและบริหารด้วยระบบสมอง (Brain Based Leadership)
 • ความเข้าใจระบบสมองกับพฤติกรรมมนุษย์
 • ศาสตร์การโค้ชสำหรับผู้นำแห่งอนาคต
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วย GROW Model
 • Goal: การตั้งเป้าหมายอย่าง SMART
 • Reality: การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
 • Option: การสรรหาทางเลือกเพื่อการพัฒนา
 • Will: การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการปฏิบัติ

วิทยากร 

โค้ชเพียว ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล – นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

โค้ชช่อ อ.พงศ์ปณต พัสระ – Trainer, & Business Consultant  

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining