Strategic Planning

Strategic Planning

การที่องค์กรจะดำรงสถานะในธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์กรจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ดี และสามารถนำแผนกลยุทธ์ที่ได้ไปดำเนินการปฎิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถนำเป้าหมายองค์กร มาวางแผนกลยุทธ์ นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจกลยุทธ์องค์กร สามารถกำหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยงานได้
 • รู้ศักยภาพของหน่วยงานและตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารการจัดการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
 • วิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถจัดทำแผนงบประมาณ นำไปสู่แผนปฏิบัติงานได้

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวกและมีความคิดในรูปเจ้าของ
 • Domino Serious Play game ทำความเข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • ทำความเข้าใจ Appreciate Inquiry & Positive Psychology
 • หาปัจจัยด้านเชิงบวก เพื่อนำสู่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วย SOAR Model และ BMC Model
 • กำหนดแนวทางกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและขององค์กร
 • การจัดทำ Goal Setting (KPI ที่สำคัญขององค์กร และของหน่วยงาน)
 • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
 • กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • แนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

วิทยากร

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining