Problem solving and Decision Making

Problem solving and Decision Making

หลักสูตรนี้ ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหาร นำไปใช้ในการ “แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ แยกแยะสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งตั้งมาตรฐานการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิม สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • มีความมั่นใจ มีทักษะและจิตสำนึกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้
 • เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหา และสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • นำวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา
 • การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย tool ต่างๆ
 • กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด
 • การหาแนวทางป้องกันและรับมือความเสี่ยง

วิทยากร

อ.ท้อป ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ – วิทยากรและที่ปรึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining