Proactive Leadership

คอร์สนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหาร แสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม เสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพทางด้านภาวะผู้นำ ให้มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทาย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย สามารถกระตุ้นจูงใจ สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเททำงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

  • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้บริหาร/ผู้จัดการ
  • พัฒนาแนวคิดในการพัฒนาและแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม
  • เสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
  • เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

เนื้อหาหลักสูตร

  • ภาวะผู้นำ กับความจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร
  • บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
  • เทคนิคการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
  • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วิทยากร

โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ – Professional Coach สหพันธ์โค้ชนานาชาติ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining