Smart Communication

เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ ผลการศึกษาด้านการสื่อสารในองค์กรในเชิงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พบว่า การสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อองค์กรในทุกๆด้าน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทภาวะผู้นำที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ส่งผลให้เกิดพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความเชื่อถือในผู้นำ

วัตถุประสงค์การอบรม

 • พนักงานพัฒนาความรู้ และสร้างความมั่นใจในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
 • ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวก
 • ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • หลุมพรางที่ทำให้การสื่อสารไร้ผล
 • เอาชนะข้อผิดพลาดของการสื่อสารด้วยเทคนิคการฟัง
 • เทคนิคการตรวจสอบความเข้าใจจากการฟัง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการฟังด้วยการทำความรู้จักคู่สนทนา
 • การสื่อสารและการจูงใจคนแต่ละสไตล์ให้อยู่หมัด
 • พลังของความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร
 • เก่งสื่อสาร สร้างงาน และสร้างสุขในองค์กรได้อย่างไร

วิทยากร

โค้ชแบต อรรณพ  นิยมเดชา – วิทยากรและนักเขียนด้านจิตวิทยาการบริหารและการพัฒนาตนเอง

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining