Team Bonding

Team Bonding

(หลักสูตรสร้างความสัมพันธ์และสร้างทีม)

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ทำให้ผู้บริหารได้ผ่อนคลาย ลึกซึ้งกับชีวิต เปิดพื้นที่ใหม่ๆในการรู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อเติมเต็มสมดุลของชีวิตและความสุข โดยสามารถบริหารจัดการความเครียดในเชิงสร้างสรรค์ และกำจัดความเครียดที่ไม่จำเป็นออกไปในชีวิต ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตการทำงาน และส่วนตัว

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน นี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดใจ ใกล้ชิด ลึกซึ้งต่อกันและกัน ได้รับฟัง เข้าใจ มองเห็นคุณค่าของกันและกัน เพราะปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อน ผู้คนมีความแตกต่างหลากหลาย เมื่อแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ความเข้าใจกันและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นคนทำงานจะต้องมีทักษะด้านคน (Soft Skill) ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ปลุกศักยภาพทีมงาน เพื่อสร้างเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจ รู้วิธีใช้สมองและจิตใต้สำนึก นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้หลอมรวมกระบวนการโค้ชชิ่งและการโปรแกรมภาษาสมองเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ปลูกฝัง Core Values เพื่อให้พนักงานมีนิสัยและพฤติกรรมไปในทางเดียวกับ Core Values ขององค์กร