Business Retreat for Executive

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ทำให้ผู้บริหารได้ผ่อนคลาย ลึกซึ้งกับชีวิต เปิดพื้นที่ใหม่ๆในการรู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อเติมเต็มสมดุลของชีวิตและความสุข โดยสามารถบริหารจัดการความเครียดในเชิงสร้างสรรค์ และกำจัดความเครียดที่ไม่จำเป็นออกไปในชีวิต ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตการทำงาน และส่วนตัว

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจวิธีการสร้างความสงบในจิตใจ และจัดการความเครียดอย่างมีศิลปะ
 • เพื่อสามารถนำประโยชน์จากความรู้ไปจัดการสร้างสมดุลในชีวิต
 • เทคนิคสร้างความสุข และความสำเร็จในด้านการงาน สังคม และจิตใจ

เนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียด
 • ปัจจัยความเสี่ยง เกิดความเครียดของคนทำงาน
 • จำแนกประเภทของความเครียด ระดับของความเครียด
 • ประโยชน์ของความเครียด ความเครียดชนิดดี ที่คนทำงานควรมี
 • การบริหารความเครียด ABC strategy
 • เทคนิคการจัดการความเครียด ด้วย 3 C model
 • หลักการก้าวข้ามพ้นความเครียด OTV HD Model
 • หลักปรัชญาสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสุขและสงบทางจิตใจ
 • การดำรงอยู่กับความเครียดอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน
 • เรียนรู้เรื่อง ความเครียด คลื่น พลังงาน จิตใจ และการปรับสมดุลตัวเองใน ยุค 0
 • เทคนิคการก้าวข้ามความเครียด ในจิตใจ และการปรับสมดุล ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ท้อป ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ – วิทยากรและที่ปรึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining