หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

L1.3 - Emotion Intelligence

ผู้นำฉลาดทางอารมณ์

       หลักสูตร Emotional Intelligence จะทำให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วยการบริหารจัดการอารม์และทัศนคติของตัวเอง สามารถสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดี
  2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดอะไรแปลกใหม่ ไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิม
  3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร กล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ตรงประเด็น
  4. สร้างกำลังใจ มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน
  5. พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละคนให้เด่นและมีประโยชน์ต่อทีมมากที่สุด

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

1.เสริมสร้างพลังจากภายใน ให้ฉลาดทางอารมณ์

 • สร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานและองค์กร
 • การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองและหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จความสุขในการทำงาน
 • วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการที่ไปให้ถึง

2. Wow and Work for Communication

 • เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในองค์กร
 • ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
 • เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจ
 • ศิลปะการให้คำติชม

Day 2

1.Creativity and Ownership

 • คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ นอกกรอบ
 • ทักษะการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์นำไปใช้

2.แรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)

 • แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก
 • คำพูดที่คุยกับตนเองทุกวัน
 • คำพูดที่คุยกับทีมงานเพื่อกระตุ้นไปด้วยกัน

3.ทีมงานสร้างสรรค์ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล (Teamwork)

 • ทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียวอย่างไร
 • วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ใจ
 • การแบ่งงาน กระจายงาน และติดตามผล

วิทยากร

โค้ชซันนี่ – อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
วิทยากรและโค้ชผู้ชํานาญการด้าน
การทํางานเป็นทีม

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining