หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

L1.3 - Emotion Intelligence

ผู้นำฉลาดทางอารมณ์

     ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดแรงจูงใจจากภายในตนเอง นั่นคือ สภาวะอารมณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ อารมณ์ที่ดียังช่วยในด้านการสื่อสาร ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

     สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอาจกำลังลดทอนความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ แต่ข่าวดีก็คือ เราสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้

     หลักสูตรนี้ จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) พร้อมทั้งเทคนิคการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการความเครียดของตนเอง สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     นอกจากนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดประสิทธิผลที่ดีในงาน และ สามารถสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมเกิดเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการความเครียดของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ สามารถทบทวนประสบการณ์ของตนเอง เพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรภายในองค์กรไม่จำกัดตำแหน่งหน้าที่ จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
Course Outline เนื้อหาหลักสูตร

 • 4CHs Model ® เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 • CHECK
  • ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์
  • เรียนรู้เรื่อง Type และ Level ที่ส่งผลต่ออารมณ์
  • รู้ทันสัญญาณเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้านอารมณ์
  • ความฉลาดทางเหตุผล และ ความฉลาดทางอารมณ์
 • CHOOSE
  • เทคนิค SBRS เพื่อการเริ่มใหม่ในทุกขณะ
  • เทคนิค Anchoring เพื่อบ่มเพาะอารมณ์เชิงบวก
  • เทคนิคการปรับสมดุล 3 ประการให้กับชีวิต
  • เทคนิค Space-time เพื่อการปรับอารมณ์
 • CHANGE & CHARGE
  • เทคนิคการปรับมุมมอง และขยายความเข้าใจ
  • การทำงานร่วมกันด้วยจังหวะแห่งความสุข
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้านอารมณ์
  • เทคนิคการเริ่มต้นอย่างสดใหม่ (Resilience)

วิทยากร / ผู้นำกระบวนการ

     อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร ผู้ชำนาญด้าน EI (Emotional Intelligence) ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness), การบริหารจัดการตนเอง (Self-management), การตระหนักรู้ในสังคม (Social Awareness) และ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)

     อ.รัญ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การนำพาผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Facilitating) ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษตรงตามเนื้อหาที่เรียน การบรรยายเนื้อหาที่กระชับจับประเด็นง่าย การเล่าเรื่องที่ฉุกใจเพื่อให้เกิดภาพจำ และ การโค้ช (Coaching) เพื่อให้เกิดการฉุกคิดตัดสินใจลงมือทำ

Methodology รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยาย และ การเล่าเรื่องราวที่ฉุกใจ เพื่อให้เกิดภาพจำ และ นำไปใช้ได้จริง
 2. การโค้ชแบบกลุ่ม เพื่อให้เกิดการฉุกคิด มองเห็นเป้าหมาย วิธีการนำไปใช้ และ ลงมือทำ
 3. การทำ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพิ่มทักษะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 4. การใช้กิจกรรมที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

ห้องอบรมและอุปกรณ์

 • ห้องโล่ง สว่าง อากาศเย็นสบาย
 • เก้าอี้ ที่เคลื่อนย้ายสะดวก เท่ากับจำนวนผู้เรียน
 • ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว
 • กระดาษ Flip Chart พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด
 • Projector ภาพชัดเจน ระบบเสียงคมชัด

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining