หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

SMART Communications : เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข

      การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่ หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลเสียโดยตรงกับการทำงานร่วมกัน แต่หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี นอกจากจะส่งผลดีในการทำงานด้วยกันภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกด้วย

      ผลการศึกษาด้านการสื่อสารในองค์กรในเชิงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พบว่าการสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน นอกจากการสื่อสารในองค์กรจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังพบว่าการสื่อสารในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทภาวะผู้นำที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ส่งผลให้เกิดพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และสร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความเชื่อถือในผู้นำ (Trust in Leader)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. พนักงานมีความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้ และสร้างความมั่นใจในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  2. ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

  1. เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข

  • ทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวก

  2. องค์ประกอบของการสื่อสาร

  • ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • หลุมพรางที่ทำให้การสื่อสารไร้ผล
  • 4 ขั้นตอนการฟังอย่างลึกซึ้ง

  3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

  • ความแตกต่างของคน 4 ประเภท สู่สไตล์การสื่อสารที่แตกต่าง
  • การสื่อสารและการจูงใจคนแต่ละสไตล์ให้อยู่หมัด

  4. ผลลัพธ์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  • พลังของความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร

วิทยากร

อรรณพ นิยมเดชา

อ.แบท อรรณพ นิยมเดชา

Positive Psychologist นักจิตวิทยาเชิงบวก
วิทยากร นักเขียน นักจิตวิทยาเชิงบวก ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ Ph.D Development Education

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining