หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

L1.5 - TEAM COLLABORATION

รวมพลังสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ในทีม

     องค์กรที่ประสบความสำเร็จมีองค์ประกอบ และปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรปฏิเสธไม่ได้คือ บุคลากร ดังนั้นทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน พร้อมทั้งยกระดับให้เติบโตขึ้นในทุก ๆ ด้าน

     โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานที่มีทั้งความเชี่ยวชาญ ความแตกต่างของหน้าที่การงาน และความแตกต่างของคนทำงาน ทั้งกลุ่มหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง ยิ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา ให้มีความเก่งรอบด้าน ทั้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งบริหารจัดการ

     ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อยอด เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กรให้สอดประสานเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาให้ทีมงานมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

     หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นกิจกรรม และมีการระดมสมองร่วมกัน ในระหว่างการเรียนรู้นั้นสามารถสอดแทรก Vision/Mission/Goal/Core Value ได้อย่างสอดคล้อง จากการสรุปเชื่อมโยงของผู้เข้าร่วมอบรม และทีมวิทยากร

     เช่น การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าของตัวเอง ทีม และองค์กร การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ การสร้างผลงานคุณภาพร่วมกัน การสร้างทีม และเทคนิคการก้าวข้ามหรือบริหารข้อขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยมีจุดโฟกัสร่วมกัน และสามารถทำงานร่วมกัน ได้ตามผลลัพธ์ขององค์กร

Objectives วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาคนทำงานให้มีแนวคิดด้าน Self Management และนำไปสู่การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
 3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างของคนทำงาน และสามารถใช้การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
Course Outline เนื้อหาหลักสูตร

 • Module 1 Collaboration กับการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
  • ความหมายและความสำคัญของ Collaboration
  • Collaboration กับการเชื่อมโยงเป้าหมายของตนเองและองค์กร
  • Workshop : Collaboration กับเป้าหมาย
 • Module 2 Trust และความเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม
  • ปัจจัยสำคัญในการใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดในการทำงานตามเป้าหมาย
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมด้วยผลลัพธ์ภาพรวมขององค์กร
  • แนวทางการใช้ศักยภาพของตนเองและทีมเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศ
  • Workshop : Ferrari/Domino
 • Module 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเข้าใจความแตกต่างของคนทำงาน
  • เข้าใจคน 4 ประเภท และรูปแบบการทำงานที่แตกต่าง
  • ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานบนความแตกต่าง
  • Workshop : การทำงานของคน 4 ประเภท
 • Module 4 Positive Feedback for the Best Collaboration
  • เทคนิคการใช้ Positive Feedback กับการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
  • Workshop : My Story with Points of You

วิทยากร

อ.อรรณพ  นิยมเดชา (โค้ชแบท) วิทยากร นักเขียนด้านจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง

Methodology รูปแบบการอบรม

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30 %
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning 70 %
  • อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุป วางแผนร่วมกัน
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
  • Coaching Card – Point of You

บางส่วนของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining