หลักสูตรที่แนะนำ สำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

L1.5 - TEAM COLLABORATION

รวมพลังสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ในทีม

    มีงานวิจัยจำนวนมากสรุปผลตรงกันว่า ความสัมพันธ์ที่ดีคือแก่นแท้แห่งความสุขและบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงานร่วมกัน จะนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลในงาน

หากทีมงานสามารถการหลอมรวมประสบการณ์ ความคิด และจิตใจได้สำเร็จก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่องาน แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม
ก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในทีม ทำลายบรรยากาศในการทำงานและเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรนี้ จะนำพาให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งการใคร่ครวญภายในตนเองอันจะนำไปสู่การรวมพลังสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในทีม
โดยจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การตระหนักรู้ในสังคม และ การบริหารจัดการความสัมพันธ์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
  2. เสริมสร้างเทคนิคในการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข
  3. ค้นพบแนวทางในการพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
  4. เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ ความสำเร็จในงาน

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

  • ความฉลาดทางอารมณ์ ในการทำงานร่วมกัน
  • ก้าวสู่โหมดท้อปฟอร์ม การเผชิญความไม่คุ้นเคย
  • ก้าวเข้าไปข้างในหัวใจ ผ่านทักษะการฟังเชิงลึก

Day 2

  • การสื่อสารสานสัมพันธ์เชื่อมโยงคุณค่าภายในจิตใจ
  • ก้าวด้วยทัศนคติเชิงบวก และความรู้สึกขอบคุณ
  • ทักษะการสื่อสารเพื่อการโค้ชทีมงาน

วิทยากร

อ.รัน – ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
ผู้ชำนาญด้าน EI (Emotional Intelligence)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining