หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

L2.1 - ADAPTIVE LEADERSHIP

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

      ภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนักในเชิงทฤษฎี แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะลงมือทำให้ได้ผลจริงตามทุกสิ่งที่เรารู้ว่าควรต้องทำ จึงเสมือนว่ามีช่องว่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ทำได้จริงเรียกว่า “The Knowing-Doing Gap”

      หลักสูตรนี้ จะนำพาให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในตนเองและสิ่งรอบตัว (Awareness) ผ่านกิจกรรมที่สนุกและแฝงไปด้วยแง่คิด เรียนรู้ฝึกฝนความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership) ที่มีความสมดุลทางอารมณ์ ช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ทำได้จริง ส่งผลต่อความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เรียนรู้และฝึกสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ที่สมดุล เพื่อพัฒนาชีวิตและความสัมพันธ์รอบตัว
  2. เรียนรู้เทคนิคการปรับอารมณ์ และ เพิ่มความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
  3. เรียนรู้วงจรการพัฒนารายบุคคล และ การวางแผนเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ท้าทาย

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

  1. การตระหนักรู้ที่สมดุลในการทำงาน (Organizational Awareness)

  • ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภาวะผู้นำ
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางสมอง (Neuroscience) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

  2. การปรับอารมณ์ และ ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

  • เทคนิคการปรับสมดุลทางอารมณ์ (Emotional Grounding Techniques)
  • เทคนิคการก้าวสู่โหมดท็อปฟอร์ม และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

  3. ก้าวสู่การเป็นผู้นำประสานพลัง (Empowering Leadership)

  • เทคนิคการก้าวเผชิญความไม่คุ้นเคย (Expand Your Comfort Zone)
  • กรอบความเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคต

วิทยากร

อ.รัน – ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
ผู้ชำนาญด้าน EI (Emotional Intelligence)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining