หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

First Time Manager : สู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ​

      ปัญหาสำคัญของคนที่ก้าวขึ้นเป็นระดับผู้จัดการ คือการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการบริหารจัดการดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียคนเก่งและดีไปในที่สุด

      ความกดดันและความเครียดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น ความคาดหวังจากองค์กรที่เพิ่มพูนล้วนส่งผลกระทบต่อผู้จัดการมือใหม่ หลักสูตรฝึกอบรมนี้ ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้จัดการ ให้บริหารคนให้ได้ทั้งใจและสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและส่งเสริมในการสร้างทีมงานในองค์กรอย่างมีความสุข และรักษาสมดุลแห่งชีวิตได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการที่ได้ทั้งใจและได้ผลงานที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา
  2. เข้าใจที่มาของพฤติกรรมคน การเป็นผู้นำที่ดี และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  3. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาให้รักษาสมดุลแห่งชีวิต เพื่อเป็นคนเก่งและดี มีความสุข

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

  • ทักษะสำคัญของการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการ
  • งานของผู้บริหารมือใหม่และหลุมพรางที่ต้องหลีกเลี่ยง
  • ตระหนักรู้ตนเองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
  • รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะกับคนแต่ละประเภท
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)

Day 2

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้จัดการ
  • การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน ติดตาม และตรวจสอบ
  • การสอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ทักษะการโค้ช สำหรับผู้นำยุคใหม่
  • ประเมินผลงานและทักษะการสะท้อนผลการทำงาน

วิทยากร

ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กำลังศึกษา ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining