หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

Problem Solving & Decision Making

ทุกองค์กรนั้นย่อมมีปัญหา การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินและพัฒนาต่อไป หลักที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร คือการมีทีมงานที่มีความเข้าใจในหลักของการตัดสินใจให้ถูกวิธี อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์กร ดังนั้น การแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจจึงเป็นกลจักรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน

องค์กรที่สามารถสร้างทีมงานให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนมีนักวางกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หลักสูตร Problem Solving & Decision Making” จึงถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของทีมงาน รวมถึงผู้บริหารที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและแยกแยะสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการสามารถตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิม และนำเครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. มีทักษะและจิตสำนึกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 2. เข้าใจกระบวนการการแก้ปัญหา และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้
 3. เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทัศนคติที่สร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็นทีมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

ผู้นำระดับหัวหน้าขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 17.00 น.
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline

Course Outline เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

 • ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ขอบเขตปัญหาของคุณอยู่ที่ไหน
 • การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา
 • การระบุสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย Tool ต่าง ๆ
 • กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ “กรณีศึกษาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง”
 • เทคนิคการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด
 • การหาแนวทางป้องกันและรับมือความเสี่ยง

Course Structure: รูปแบบการอบรม

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์การสร้างและพัฒนาทีมเข้ากับทักษะจิตวิทยาสมัยใหม่และการจัดการในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ทฤษฎี เรื่องเล่า งานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อความเข้าใจและเห็นภาพรวม 20%
 • การแลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อการมีส่วนร่วมและขยายองค์ความรู้ 40%
 • Workshop/Game/Activity สร้างการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 40%

วิทยากร

ดร. ท้อป รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining