หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้
หัวใจของการโค้ชคือการที่ผู้ได้รับการโค้ชนั้นกำหนดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
โดยไม่มีการชี้นำการโค้ชคือการมุ่งสู่ทางออกเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการสื่อสาร
และการทำงานเป็นทีมหากการสื่อสารสามารถเชื่อมประสบการณ์
ประสานความคิดและจิตใจระหว่างกันได้สำเร็จก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่องาน

Mentoring System หรือระบบพี่เลี้ยง
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้กันทั่วโลก
เป็นช่องทางที่ดีมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักการของผู้บริหาร
เป็นทักษะที่สำคัญของการบริหารงานเป็นที่ยอมรับกันว่าทุกองค์กรนั้น
ย่อมมีปัญหาในบางช่วงขององค์กรที่ต้องการการตัดสินใจ

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้บริหาร
โดยใช้กระบวนการ Positive Feedback
ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining