หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

L3.1 - COACHING FOR HIGH PERFORMANCE

การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

     การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กร สมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้ หัวใจของการโค้ชคือ การที่ผู้ได้รับการโค้ชนั้นกำหนดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่มีการชี้นำ การโค้ชคือการมุ่งสู่ทางออกเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก และโค้ช จะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช ดึงศักยภาพตัวเองและสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม เป็นวิธีการนำพาบุคคลใดบุคคลคนหนึ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จของตัวพวกเขาเอง และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาต้องปรับปรุงยิ่งขึ้นไปอีกได้เป็นอย่างดีและช่วยให้พวกเขาเกิดความกระตือรือร้น ความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานสมองเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลที่ได้รับการโค้ชในการกำหนดแผนการพัฒนาส่วนบุคคลของตัวเขาเอง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจหลักการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้อย่างสูงสุด เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม
  2. ฝึกฝนทักษะการโค้ช โดยใช้โมเดลต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
  3. เรียนรู้กระบวนการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม ค้นหาเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

  • การโค้ชคืออะไร
  • การโค้ชมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร
  • ทัศนคติของผู้นำในบทบาทโค้ช
  • โมเดลการสื่อสารอย่างโค้ช
  • Insight Loop วงจรแห่งปัญญา
  • Empathy Listening การฟังด้วยใจ
  • Powerful Questioning การตั้งคำถามที่ทรงพลัง

Day 2

  • Finding Individual Strengths ค้นหาจุดแข็ง
  • ฝึกฝนกระบวนการโค้ชด้วยโมเดล G.R.O.W.+
  • Developing Individual Development Plan จัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคล
  • 3F Performance Coaching Model โมเดลการโค้ชเพื่อเสริมสร้างผลการปฏิบัติงาน
  • F.O.L.L.O.W.+ Model โมเดลกระบวนการติดตามผลการโค้ช

วิทยากร

โค้ชแบท – อรรณพ นิยมเดชา
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining