หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

L3.2 - Effective Communication Skill

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

     องค์กรที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม หากการสื่อสารสามารถเชื่อมประสบการณ์ ประสานความคิดและจิตใจระหว่างกันได้สำเร็จก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่องาน แต่หากเป็นในทางตรงกันข้าม คือ ประสบการณ์ที่หลากหลายกลับนำมาซึ่งความขัดแย้งทางความคิด ทำลายบรรยากาศในการทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อความสำเร็จในงานเช่นกัน

หลักสูตรนี้ จะนำเสนอศิลปะในการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสริมเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และทักษะการสื่อสารสานสัมพันธ์ (Empathic Communication) เพื่อหลอมรวมจิตใจ ความคิด และประสบการณ์ของทีมงานเข้าด้วยกัน โดยผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลของงาน ได้ใจของคนสร้างบรรยากาศการทำงานด้วยความสุข นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ให้สามารถจับประเด็นในสิ่งที่ฟังได้ และสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
  2. เรียนรู้วัฒนธรรมในการสื่อสารที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวภายในองค์กร และ ระหว่างองค์กร
  3. เรียนรู้การสุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ดีมากขึ้น เกิดความสร้างสรรค์และ การค้นพบใหม่ ๆ
      ในการสนทนา
  4. เรียนรู้การสื่อสารที่สมดุล ส่งเสริมทั้งประสิทธิภาพในงาน และการทำงานร่วมกัน

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

  • ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการสื่อสารกับคนประเภทต่าง ๆ
  • วัฒนธรรมของการสื่อสารที่เกื้อหนุนการทำงานร่วมกัน
  • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
  • สุนทรียสนทนา (Dialogue)

Day 2

  • การพูด 4 แบบ และ ประโยชน์ของการพูดแบบต่าง ๆ
  • เทคนิคการสื่อสารประสานสัมพันธ์ (Empathic Communication)
  • เทคนิคการพูดร้องขอและการสื่อสารเพื่อการคลี่คลายความขัดแย้ง
  • การบ่มเพาะพื้นที่แห่งความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
  • การสื่อสารที่เกื้อหนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม

วิทยากร

อ.รัน – ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
ผู้ชำนาญด้าน EI (Emotional Intelligence)

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining