หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

L3.3 - High Impact Mentoring

เทคนิคการสอนงาน เพื่อความสำเร็จของทีม

     Mentoring System หรือระบบพี่เลี้ยง ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้กันทั่วโลกเป็นช่องทางที่ดีมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเนื่องจากระบบพี่เลี้ยงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีจุดประสงค์พื้นฐานในการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างพี่เลี้ยง (Mentor) กับพนักงานที่ถูกสอนงาน (Mentee)

     Mentoring System จะช่วยสร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพได้เร็วกว่าพนักงานปกติเป็นการจูงใจพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงานเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมที่จะทำงานหนักและท้าทายมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศของการนำเสนอผลงานใหม่ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น เพื่อสร้างทีมคุณภาพสูงที่จะสร้างผลลัพธ์และความสำเร็จให้องค์กรต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็น Mentor ที่ดี
  2. รู้ขั้นตอนและวิธีการ Mentoring ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพิ่มทักษะภาวะผู้นำ เป็นต้นแบบในการนำทีม และสร้างความสำเร็จให้องค์กรต่อไป
  4. ได้พัฒนาทีมงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิผลสูง

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

  • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ Core Value ด้วยกิจกรรมเชือก
  • เทคนิคการสอนงานให้ได้ผลสำเร็จ ด้วย Mentoring
  • การสื่อสารและประสานงาน กิจกรรม Juke Box Game
  • การเผชิญปัญหาร่วมกันด้วยกิจกรรม ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
  • ปลูกฝังความรับผิดชอบและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดให้ลูกค้า ด้วยกิจกรรม กล่องสามัคคี
  • การทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดัน กับภารกิจ 2+ 1

วิทยากร

โค้ชโจ้ – สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุลลากร

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining