หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

L3.4 - Problem Solving & Decision making

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักการของผู้บริหาร เป็นทักษะที่สำคัญของการบริหารงานเป็นที่ยอมรับกันว่าทุกองค์กรนั้น ย่อมมีปัญหาในบางช่วงขององค์กรที่ต้องการการตัดสินใจ หากแต่การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้องค์สามารถดำเนินและพัฒนาต่อไปได้

     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามแนวความคิดให้มีความสอดคล้องกับบริบทของทีมงานรวมถึงผู้บริหารที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานและเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ และแยกแยะสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการสามารถตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมและนำเครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและมีทักษะและจิตสำนึกในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนเข้าใจขบวนการการแก้ปัญหา และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้
  2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Management Tools ทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ และสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การตัดสินใจและวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา และ สามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นทีมด้วย workshop

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
หัวข้อการฝึกอบรม 

  • ปรับทัศนคติต่อเรื่องการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • PDCA management model ทำอย่างไรจึงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • การรวบรวมข้อมูลให้ตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา
  • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วย management tool ต่างๆ
  • กระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ”กรณีศึกษาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง”
  • เทคนิคการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด the best option ever
  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อลดการผิดพลาด
  • การหาแนวทางป้องกันและรับมือความเสี่ยง  

วิทยากร

อ.ท้อป – ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ
วิทยากรและที่ปรึกษา การพัฒนาทัพยากรบุคคล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining