หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

L3.5 - Team Follow Up & Positive Feedback

การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน

       หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการ Positive Feedback ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปในทางบวก ด้วยการเป็นผู้บริหารที่เปิดใจรับฟัง เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ด่วนตัดสิน เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับและผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ให้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างเดียวแต่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกน้องได้นำข้อมูลที่ Feedback
กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและองค์กรโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกลบ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. สามารถเปิดใจรับฟังลูกน้องได้อย่างแท้จริง โดยไม่ตั้งธงแก้ปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้า
  2. สร้างความไว้วางใจจนทำให้ลูกน้องสามารถเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลได้ทุกมิติ
  3. ใช้กระบวนการและวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับได้ถูกต้องตามสถานการณ์สอดคล้องกับความพร้อมของพนักงาน
  4. มีวิธีการ (เครื่องมือ) สำหรับส่งมอบข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทางบวก

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
Course Outline เนื้อหาการอบรม 

Day 1: Listening Skill เปิดใจด้วยการรับฟัง สร้างพื้นที่ความไว้วางใจให้ลูกน้อง

 • ค้นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ล้มเหลว
 • โหมดอัตโนมัติในความเป็นมนุษย์ที่สร้างอุปสรรคในการสื่อสาร
 • ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง การสร้างพื้นที่ความไว้วางใจให้ลูกน้อง
 • หลุมพรางของการฟัง ที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว
 • เข้าใจคน 4 ประเภท เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • สรุปประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

Day 2: Positive Feedback กระบวนการข้อมูลย้อนกลับที่ประสิทธิภาพสูงสุด

 • ความหมายและความสำคัญของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
 • Johari Window: การขยายพื้นที่ของการเปิดเผยและแบ่งปันให้ครอบคลุมในทุกมิติ
 • Personal Feedback: ลักษณะเฉพาะของบุคคลมีผลกับการเรียนรู้ ความเข้าใจและการยอมรับ
 • Career Related Feedback ใช้กระบวนการและวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับได้ถูกต้องตามสถานการณ์
 • Positive Feedback วิธีการสร้างความรู้สึกที่เป็นบวกจากผู้ส่งข้อมูลสู่ผู้รับด้วยภาวะทางอารมณ์ที่เป็นบวก
 • สรุปประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วิทยากร

“อ.เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

“กัปตันหมี” จีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining