หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้จัดการ

Thinking Tools for Effective Work

ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์และยุคไร้พรมแดน ซึ่งมีผลทำให้การสื่อสารและข้อมูลส่งไปได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผลกระทบที่เห็นชัดเจนคือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสามารถได้เปรียบต่อการแข่งขัน

ดังนั้น ทักษะที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันในยุคนี้ที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กรได้ คือทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในด้านสินค้า บริการ หรือในส่วนของด้านการจัดการต่าง ๆ

หลักสูตร Thinking Tools for Effective Work ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะทางความคิดที่หลากหลาย และสามารถนำทักษะความคิดเหล่านั้นไปพัฒนาการทำงานการบริหารทีมงาน การบริหารจัดการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

  1. เพื่อให้เข้าใจในคุณลักษณะของการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
  2. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของความคิดเชิงระบบและการสร้างสรรค์
  3. เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงาน
  4. เพื่อให้สามารถนำทักษะการคิดไปก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป จำนวน 20 คน

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา 2 วัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

DAY 1

Module 1 : Positive Mindset
ปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดในรูปเจ้าของ และกรอบความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

Module 2 : Problem of Thought
มองเห็นหลุมพรางความคิดหรืออุปสรรคต่อการคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวขัดขวางในการแก้ไขปัญหา

Module 3 : VUCA World
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในบริบท VUCA World ว่าส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างไร

Module 4 : Thinking Styles
ตระหนักรู้ถึงคนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในตัวตน ในรูปแบบหมวก 6 ใบ 6 สี  ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่สำคัญ มีผลต่อกระบวนการคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

Module 5 : Types of Problems
มีความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงประเภทปัญหาที่พบ คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข ปัญหาที่ต้องพัฒนา ปัญหาที่ต้องป้องกัน และฝึกให้เห็นและเข้าใจประเด็นปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไร ในรูปของ 5W1H

Day 2

Module 6 : Impact of Problems
พิจารณประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องทำเร่งด่วนเพียงใด ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดว่าเร่งด่วนและสำคัญหรือไม่ โดยฝึกวิเคราะห์ให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่รีบดำเนินการ

Module 7 : Problem Analysis
สามารถวินิจฉัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการ 3G 5W1H และ GAP Analysis ประกอบกับค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย Fish Bone and Why Why Analysis ในการหาสาเหตุที่แท้จริง

Module 8 : Problem Solving Technique
สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในแต่ละทางเลือกให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจถึงแนวทางการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานด้วย

Module 9 : Decision Making Process
มีพื้นฐานและเข้าใจถึงปัจจัยที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจหลังจากได้มีการประเมินแนวทางทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแล้ว

Module 10 : Action Plan
มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการหลังจากที่ได้แนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว

Course Structure รูปแบบการอบรม

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรงแบบ Experiential Based Learning  ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่าง Best Practice และ Case Study ในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงานต่อไป

Storytelling และทฤษฎี

20%

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

35%

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ และ Workshop

45%

วิทยากร

อ. เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร มากว่า 20 ปี

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining