หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

การโค้ช เป็นเครื่องมือของการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดในยุคนี้ การโค้ชคือการมุ่งสู่ทางออก เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก และโค้ชจะช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ช ดึงศักยภาพตัวเองและ
สร้างแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ปัญหาเรื่องคน ล้วนเป็นเกิดจากปัญหา “การสื่อสาร” เมื่อระบบสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้คนก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น
การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้นไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในยุคนี้

การพัฒนาบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการพูดบนเวที
ตลอดจนการพูดให้ได้ใจและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง ถือเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความสำเร็จของผู้บริหาร
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ฝึกฝนการเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะสื่อสารด้วยการพูด

การเป็นผู้นำที่ดีนอกจากจะมี Mindset และ Performance ส่วนตัวที่ดีแล้ว
ต้องสามารถสร้างพื้นที่ให้ทีมงานรู้สึกปลอดภัยและกล้าเสนอความคิดเห็น
อันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้า ทั้งหมดคือรู้วิธีสร้างวัฒนธรรมของทีมที่เป็นเลิศ

เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป
จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุด วิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วม
และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining