หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

L4.2 - Executive Communication

ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารยุคใหม่

     ปัญหาเรื่องคน ล้วนเป็นเกิดจากปัญหา “การสื่อสาร” เมื่อระบบสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้คนก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทำให้การฟังของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้นไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในยุคนี้

นั่นทำให้ผู้บริหารต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศและปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือในการทำงานกันมากกว่ายุคใดๆ

     หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารยุคใหม่”ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการบริหารคนในยุคใหม่ โดยเน้นให้ฝึกทักษะการฟังรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การฟังจับประเด็นเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening) การฟังเสียงภายในตนเอง (Inner Listening) เพื่อความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างถ่องแท้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม (Team Communication)

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำ และผู้บังคับบัญชาที่ดี
  2. สามารถเปิดใจรับฟังและสื่อสาร และปรับจูนเพื่อจะทำงานไปด้วยกันได้
  3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม รู้จักสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท
  4. ลดอัตตา ลดความขัดแย้งที่สะสมจากการทำงาน และสร้างความสุขในการทำงาน

ระยะเวลา 2 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาการอบรม  

DAY 1 Deep Listening & Dialogue

 • ค้นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ล้มเหลว
 • โหมดอัตโนมัติ ที่สร้างอุปสรรคในการสื่อสาร
 • ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ฝึกทักษะการไดอะล็อค ภาคปฏิบัติ
 • ประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งการฟัง ในการทำงาน

DAY 2 Active Listening & Communication Model

 • หลุมพรางในการฟัง 4 แบบ
 • โมเดลภูเขาน้ำแข็งในการสื่อสาร
 • Inner Listening ฝึกทักษะการรับฟังเสียงภายในตนเอง
 • Active Listening ฝึกทักษะการฟังเพื่อผลลัพธ์และจับประเด็น
 • Team Culture การสร้างวัฒนธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้ทีม
 • ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร

“อ.เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining