หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

L4.3 - The Art of Public Speaking

การพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ

     การพัฒนาบุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการพูดบนเวที ตลอดจนการพูดให้ได้ใจและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง ถือเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความสำเร็จของผู้บริหาร หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ฝึกฝนการเรียบเรียงความคิดก่อนที่จะสื่อสารด้วยการพูดได้ฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองด้านการพูด โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเป็นผู้นำและนักบริหารที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ครองใจผู้ฟังและผู้ร่วมงาน

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง เมื่อเวลาต้องขึ้นพูดบนเวทีทัศนคติเชิงบวกในการพูด เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การพูดเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านที่พูดติดขัดเปลี่ยนเป็นพูดคล่องและน่าฟังมากยิ่งขึ้น เทคนิควิธีการพูดให้น่าสนใจ เรียนรู้หลักการเบื้องต้นสำหรับการฝึกออกเสียงให้มีพลังและมีจังหวะในการพูดที่ดี ฝึกระดับการออกเสียงสูง เสียงต่ำ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการใช้เสียงเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การนักบริหารที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. เพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดต่อที่สาธารณะ
  2. เพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารทั้งภาษากายและภาษาพูด
  3. เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่
  4. พัฒนาการพูดต่อที่สาธารณะ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาการอบรม  

  • เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
  • ทักษะพื้นฐานของการพูดต่อที่สาธารณะ
  • ทักษะการใช้ภาษากาย / การใช้น้ำเสียง /การใช้สายตา /การใช้ไมโครโฟน
  • ทักษะการวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูด
  • เรียนรู้หลักการสร้างโครงเรื่องและเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
  • เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
  • เทคนิคการสร้างจังหวะในการพูด เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
  • เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง
  • ศิลปะการแก้ปัญหาในการพูดบนเวที

วิทยากร

อ.เอก – อาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดในที่สาธารณะ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining