หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับผู้บริหาร

L4.5 - The New Leadership Skill

ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

“ผู้นำยุคใหม่จะมีวิสัยทัศน์ สร้างผู้นำรอบตัว นำพาทีมและองค์กรให้เติบโตสู่ความสำเร็จ ขณะที่ผู้นำทั่วไปแค่บริหารงานให้อยู่รอดได้ไปวันๆ”

     เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุด วิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี

     ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ ต้องสามารถเป็น Role Model ที่ดี ส่งเสริมให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล ทีมงานสามารถสร้างผลลัพธ์และนวัตกรรม นำพาองค์กรไปตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต่างมองเห็นภาพร่วมกัน

ผู้นำยุคใหม่ จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 3 มิติ

 1. Mindset มีทัศนคติที่ดี สามารถเป็น Role Model และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้
 2. Performance สร้างประสิทธิภาพการทำงานกับทีมด้วยการวางแผน และปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย
 3. Teamwork มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทีมรักและร่วมมือกัน

     เพื่อให้คุณได้พัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่แท้จริง หลักสูตร The New Leadership Skill – ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเจ้านายทั่วไปให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงได้

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะ ในการเป็นผู้นำที่ดี
 2. รู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง บริหารเวลาและภารกิจที่รัดตัวได้
 3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองและทีม สื่อสารให้ทีมเข้าใจในเป้าหมายองค์กร
 5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ จำนวน 20 คน

ระยะเวลา 3 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาการอบรม  

Day 1: Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่
การเป็นผู้นำที่ดี เริ่มด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้จักตัวเองอย่างดี รู้จุดอ่อน จุดแข็ง สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้
  • Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่
  • Growth Mindset กรอบความคิดพัฒนาคุณเป็นผู้นำ
  • Leadership Model โมเดลของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
  • Leadership Principle หลักการของผู้นำ ที่ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
  • The Power of Habits อุปนิสัยของผู้นำ ที่จะนำพาทีมสู่ความสำเร็จ
  • Secret of Leadership สุดยอดเคล็ดลับผู้นำ ที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

Day 2: Performance บริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้นำมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน รู้วิธีบริหารจัดการตัวเองและทีมงานให้มีศักยภาพและมีประสิทธิผลสูง เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรต่อไป
  • Power of Choice ผู้นำกำหนดสถานการณ์ในชีวิตตัวเอง
  • Visionary Leader วิสัยทัศน์ของผู้นำ สร้างภารกิจและมีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเอง
  • Execution to Result ผู้นำรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ วางแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีวินัย
  • Mentor in Action การเป็นพี่เลี้ยงและการมอบหมายงาน ปั้นทีมให้เติบโต
  • Fulfillment ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เติมเต็มตัวเองได้และเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป

Day 3: Teamwork ประสานงานกับทีมให้มีประสิทธิผล
ผู้นำเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคน รู้ว่าจะสื่อสารกับทีมงานอย่างไร ให้เกิดประสิทธิผล และครองใจทีมงานได้ สร้างการประสานงานและการร่วมมือในการทำงานได้อย่างดี
  • Organization Health การวัดระดับสุขภาวะองค์กร
  • Team Culture การสร้างวัฒนธรรมและขวัญกำลังใจให้ทีม
  • Communication Pitfall หลุมพรางในการสื่อสาร 4 แบบ ที่ทำให้ทีมขาดประสิทธิภาพ
  • Team Collaboration ทักษะการประสานงานกับทีม ในหลายระดับผ่านกิจกรรม ลิง กา ไก่ เป็ด
  • Ownership & Unity ฝึกทักษะความเป็นหนึ่งเดียวกัน กับกิจกรรมหมาป่ากับลูกแกะ
  • Lead with Love การนำทีมด้วยความรัก

วิทยากร “อ.เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร

นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง จำนวน 6 เล่ม

Methodology รูปแบบการอบรม

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน   ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำมาจากการประยุกต์ 3 ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่

 1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
 2. Neuro Science หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง
 3. Transformative Learning กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 • กิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และ Workshop 45%
 • กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน 35%
 • Storytelling และทฤษฏี 20%

บางส่วนขององค์กรที่ให้ความไว้วางใจ

The New Leadership Skill-4

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining