หลักสูตรพิเศษ

Design Thinking for Business Innovation

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังมีผลกระทบอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน ในขณะที่คนเปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างมหาศาล

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางไอเดียความคิดโดยแท้จริง อาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรใดสามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

Design Thinking for Business Innovation คือ หลักสูตรที่จะให้กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่าง ๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับลูกค้า และจะเป็นจุดพลิกผันให้ธุรกิจได้มีสินค้าและบริการ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะต่อยอดทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. มีความรู้และความเข้าใจถึง “Mindset ของการมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
  2. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
  3. ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานด้านนวัตกรรมได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร 2 วัน 09.00 – 16.00 น.

Day 1

Module 1 : What is Innovation?
ทำความเข้าใจแนวคิดและหลักการของนวัตกรรมแบบง่าย ๆ ที่คนในองค์กรสามารถสร้างสรรค์ขึ้นเองได้ โดยไม่ต้องรอให้ธุรกิจอื่นมา Disrupt

Module 2 : Innovative Mindset
เข้าใจแนวคิด Innovative Mindset กรอบแนวคิดของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Module 3 : 5 Steps for Innovative Mindset
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง Innovative Mindset เพื่อนำพาตัวเองและทีมงานฝึกการมีความคิดแบบนอกกรอบได้

Module 4 : Value Creation Framework
เรียนรู้กรอบแนวคิดการสร้างคุณค่า เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและธุรกิจ

Module 5 : Introduction to Design Thinking
รู้จักเครื่องมือสำคัญระดับโลก Design Thinking ในการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

Day 2

Module 6-8 : Design Thinking Process
เรียนรู้กระบวนการใช้ Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยหลัก 3 แก่น 5 ขั้นตอน อันได้แก่ Empathy – Define – Ideate – Prototype – Test

Module 9 : Innovation Management
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ด้วย Project Model Canvas มองภาพรวมโครงการผ่าน 1 หน้ากระดาษ

Module 10 : Dynamics of Learning & Growth
ประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการทำงาน ทำอย่างไรให้นวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมสำคัญในองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

Methodology รูปแบบการอบรม

  • บรรยาย 25%
  • กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop 45%
  • กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน 30%

วิทยากร

ดร. อุ๋ย วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

  • ปริญญาเอกธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
  • ผู้เชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining