หลักสูตรพิเศษ

Finance for Non Finance

ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี การเงิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน การสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง แต่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

แนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่าง ๆ อาทิ ด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร

ประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐานในรายงานทางการเงิน
 3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น ในการบริหารโครงการต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร 1 วัน 09.00 – 17.00 น.

Day 1 :

 • ทำไมจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน
 • Workshop & Coaching ให้เห็นถึงประโยชน์ของตัวเลขทางการเงิน ทั้งในส่วนของงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
 • พื้นฐานรายการที่สำคัญในงบการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
 • รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน
 • รายการที่สำคัญในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
 • Workshop & Coaching ตัวอย่าง พร้อมทั้งตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้

Day 2 :

 • การอ่านและการนำไปใช้วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน กลุ่มสภาพคล่อง กลุ่มการบริหารสินทรัพย์ กลุ่มการบริหารหนี้สิน กลุ่มความสามารถในการทำกำไร
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร
 • ความสำคัญของจุดคุ้มทุน และการนำไปประยุกต์ใช้
 • Workshop & Coaching ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการคิดจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน
 • Workshop นำงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน มาทำการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

Methodology รูปแบบการอบรม

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรงแบบ Experiential Based Learning  ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่าง Best Practice และ Case Study ในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงานต่อไป

วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 • ที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร มากว่า 20 ปี
 • ที่ปรึกษาการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งองค์กร ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining