หลักสูตรพิเศษ

Hr for Non Hr

แนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่าง ๆ ให้มีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง

ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของทีมงานให้นำออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิผล และขยายขีดความสามารถของพวกเขาให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ของการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อให้สามารถนำระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ที่ต้องการเข้าใจเรื่องระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course Outline : เนื้อหาหลักสูตร 2 วัน 09.00 – 16.00 น.

Day 1 :

 • ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์
 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • ความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager) และแผนกทรัพยากรมนุษย์
 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถ หรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
 • การพัฒนาพนักงานบนพื้นฐาน Competency

Day 2 :

 • การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)
 • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)
 • การจัดทำผังสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
 • การบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น (Talent Management)
 • การวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้สำเร็จ
 • การจัดทำเครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงานเป็นกลุ่ม
 • การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร
 • เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้ใจเกินร้อย

Course Structure รูปแบบการเรียนรู้

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรงแบบ Experiential Based Learning  ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่าง Best Practice และ Case Study ในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงานต่อไป

Storytelling และทฤษฎี

20%

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

35%

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ และ Workshop

45%

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining