หลักสูตรพิเศษ

HR for Non-HR

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

      ปัจจุบันภารกิจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆให้มีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน คัดเลือกพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้องจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

      หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของทีมงานให้นำออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิผลและขยายขีดความสามารถของพวกเขาให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
  2. มีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน
  3. สามารถนำระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

เนื้อหาหลักสูตรระยะเวลา 2 วัน

DAY 1

 • ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์
 • แนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • ความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager)และแผนกทรัพยากรมนุษย์
 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถ หรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน

DAY 2

 • การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career
  development)
 • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)
 • การจัดทำผังสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
 • การบริหารจัดการพนักงานดาวเด่น (Talent Management)
 • การวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้ความสำเร็จ
 • การจัดทำเครื่องมือในการประเมินพนักงานเป็นกลุ่ม
 • การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร
 • เทคนิคการรักษา ดูแลและกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นในสถานการณ์ต่างๆให้ได้ใจเกินร้อย

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining