หลักสูตรพิเศษ

S7 - The Excellence Trainer

ก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ

      การพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการมีวิทยากรภายในองค์กร จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรได้อย่างคุ้มค่าทั้งในแง่ของเวลาและงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นในระยะยาว

หลักสูตร The Excellence Trainer ได้ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตวิทยากรภายในที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการสอนที่ดีในระดับมืออาชีพเพื่อสามารถส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเต็มใจที่จะเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอบรม และนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างดีต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  2. พัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การออกแบบเนื้อหาการอบรม
  3. ฝึกปฏิบัติในการสอนและการถ่ายทอด การใช้เทคนิคต่างๆในการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
  4. รับการฟีดแบ็คสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถจัดกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพได้

Course Outline เนื้อหาหลักสูตร 2 วัน

DAY 1: Mindset & Skill

 • เรียนรู้คุณสมบัติที่ดีของการเป็นวิทยากร
 • การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ต้องพัฒนาของตนเอง
 • การกำหนดเป้าหมายด้วย Development Plan
 • เรียนรู้ทักษะการพูด และการเล่าเรื่อง Story Telling
 • วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • การวิเคราะห์สไตล์ และความถนัดในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การออกแบบการนำเสนอ และการเลือกใช้มัลติมีเดีย
 • การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้


หมายเหตุ: เว้นระยะ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมการสอน
เพื่อมาทำการสอนจริงในวันที่สอง

DAY 2: Practice & Feedback

 • Practiceการสอนจริง 10 – 30 นาทีต่อท่านโดยใช้ความรู้จาก Day 1
 • Feedbackจากวิทยากรและเพื่อนร่วมคลาส 10-15 นาทีต่อคน
 • Q&A ปัญหาที่เกิดจากการสอน
 • เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้ากับคนที่จัดการยาก
 • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้อื่น
 • วิธีการ Follow Up ผู้เรียน หลังการสอน

วิทยากร

“อ.ต้าร์” จิรัชยา ธนวรรณวิวัฒน์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining