Uplift People Potential 2024 - รวมหลักสูตรยกระดับศักยภาพคนทำงานสำหรับอนาคต

Recommended Courses for Executives - หลักสูตรแนะนำสำหรับผู้บริหาร

Leading with Empathy

โดย อ.เรือรบ จิณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาภาวะผู้นำ

ความท้าทายสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม แต่เป็น ปัญหาเรื่องคน”

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าอกเข้าใจสำหรับผู้นำยุคใหม่ โดยเน้นให้ฝึกทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) และทักษะการสื่อสารด้วยความเข้าใจ (Empathic Communication) เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อกันในทีมและระหว่างทีม ซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดทีมเวิร์กอย่างแท้จริง“

Strategic Problem Solving and Decision Making

โดย โค้ชเพียว ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล
Executive Coach ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

ปัญหาเยอะ ปัญหายาก ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ต้องลองใช้วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายแบบ High Speed

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อติดอาวุธทางความคิดให้กับผู้นำ ที่มีเรื่องราวและปัญหาให้แก้และตัดสินใจเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายในเวลาอันรวดเร็วด้วยกลยุทธการคิดแก้ปัญหาแบบ ติดสปีดใน 4 ขั้นตอน เพื่อช่วยให้ผู้นำรับมือกับปัญหาและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทิศทางที่องค์กรต้องการ

Flexibly Strategic Thinking

โดย ดร.นารา กิตติเมธีกุล 
Executive Solution Consultant ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ

“เมื่อโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ผู้นำตอบสนองและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้บริหารทั่วไปกลายเป็นนักกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้งวิธีการ และตัวชี้วัดได้ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ยืดหยุ่นอยู่เสมอ รวมทั้งสามารถนำพาทีมงานให้เข้าใจและปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น

Leading Innovation for Team Culture

โดย อ.เอม สโรชินี พูนสวัสดิ์
People and Organizational Transformation Consultant

“Innovation คือ ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นในโลกธุรกิจที่ต้องแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมในองค์กร การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Recommended Courses for Managers - หลักสูตรแนะนำสำหรับระดับผู้จัดการ

Building Hybrid Agile Team

โดย ดร.นารา กิตติเมธีกุล
Executive Solution Consultant ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องสามารถปรับตัวอย่างยืดหยุ่นได้

หลักสูตรนี้ช่วยสร้างระบบการคิดแบบ Agile ทำให้ผู้บริหารที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และส่งมอบผลลัพธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตรงต่อความต้องการขององค์กร ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Critical Thinking for Complex for Problem Solving

โดย อ.กอล์ฟ วงศ์วรุตม ไตรวุฒิ
Organization Capability Maximizer

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ คือ โจทย์ที่วัดฝีมือของผู้บริหารในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรนี้ช่วยสร้างระบบการคิดแบบ Critical Thinking เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา และสร้างการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพตามหลัก  7-Steps Problem Solving ของ McKinsey

Design Thinking LAB for Business Innovation

โดย อ.อิฐ กันตินันท์ เดชจินดา
Organization Development Facilitator

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่ได้ดี แต่ต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้”

ในหลักสูตรนี้จะได้ฝึกทักษะ  เครื่องมือ และแนวทางการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ผ่านกระบวนการ Design Thinking ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง นำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ต่อยอดผ่านการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสร้างต้นแบบและทดสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน สินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

Constructive Feedback for Hybrid Team

โดย อ.แบท อธิษฐ์กร นิยมเดชาธีรฉัตร
Positive Psychologist นักจิตวิทยาองค์กร

เครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ใช้พัฒนาศักยภาพของทีมงานและสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรอย่างได้ผล คือการสะท้อนกลับเชิงบวก”

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ของผู้นำ ผสมผสานกับการให้ Constructive Feedback เพื่อการบริหารทีมที่ทำงานแบบ Hybrid ใช้ดึงศักยภาพพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นในองค์กร

AI Tools for Next-Gen Managers

โดย อ.เจมส์ ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ
Digital Business Transformation Consult, คณะกรรมการสมาคม MarTechThai

การบริหารจัดการในยุคใหม่ AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร”

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจและมีทักษะการใช้งาน AI Tools ประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการทํางาน มีความพร้อมในการนําพาองค์กรไปสู่อนาคตด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยการยกระดับ Mindset ด้าน Digital Skill & Literacy

Recommended Courses for Supervisors - หลักสูตรสำหรับระดับหัวหน้างาน

Collaborative for Hybrid Team Excellence

โดย อ.เป เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์
Service Designer นักออกแบบการบริการ

องค์กรจะซื้อใจลูกค้า ชนะคู่แข่ง เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ปัจจัยสำคัญคือการสร้างทีมที่มีความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกัน”

หลักสูตรนี้จะปลดล็อกพลังของทีมที่ทำงานแบบ Hybrid ด้วยการเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอีกระดับ

Empathic Communication

โดย อ.ใหม่ ธนัชพร คุณารยกุล
Learning Designer & Facilitators

“จะรู้ได้อย่างไรว่า “เข้าใจ” หากคนยังไม่ “เปิดใจ” สื่อสารกัน”

หลักสูตรนี้ออกแบบมาจากการผสมผสานเครื่องมือทางจิตวิทยาหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารอารมณ์ จัดการความคิดของตัวเอง และสื่อสารเพื่อแสดงความเข้าอกเข้าใจทีมงานได้ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่จะได้ฝึกปฏิบัติและสื่อสารจริงตลอดทุกช่วงการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถนำกลับไปฝึกต่อด้วยตัวเองได้ทันที

Building Trust for Team Bonding

โดย อ.กิตติ ไตรรัตน์
Self-Leadership Facilitator เจ้าของเพจ Kitti Trirat ที่มีผู้ติดตาม 200,000 คน

ความไว้วางใจ (Trust) คือรากฐานที่สำคัญที่สุดในการทำงานเป็นทีม”

หลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ต้องการพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) ทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม

Emotional Well-being in Digital Era

โดย อ.กิตติ ไตรรัตน์
Self-Leadership Facilitator เจ้าของเพจ Kitti Trirat ที่มีผู้ติดตาม 200,000 คน

สุขภาพจิตที่ดี คือปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของคนทำงานในยุคดิจิทัล”

หลักสูตรนี้ผสานหลักจิตวิทยาเชิงบวก และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถดูแลอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง และส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ เพื่อส่งผลต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recommended Courses for Talents - หลักสูตรสำหรับกลุ่ม Talents

Building Psychological Safety at work

โดย อ.ใหม่ ธนัชพร คุณารยกุล
Learning Designer & Facilitators

“ความปลอดภัยทางใจ ไม่ได้ช่วยแค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี แต่ยังช่วยพัฒนาการทำงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย”

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึง องค์ประกอบ และ Values ที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมงาน รวมถึงวิธีการสร้าง-สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในทีม แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง และเครื่องมือขยายผลที่สามารถนำไปใช้ในองค์กรได้จริง

Creative Thinking Tools for Effective Work

โดย อ.อิฐ กันตินันท์ เดชจินดา
Organization Development Facilitator

ทักษะสำคัญของคนทำงานยุคใหม่ ต้องสามารถคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง และสร้างความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด”

หลักสูตรนี้ช่วยให้คนทำงานยุคใหม่ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างก้าวกระโดดผ่านเครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลาย เกิดเป็นมุมมองและไอเดียใหม่ๆในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ต่อยอด พัฒนาสินค้า บริการ ด้วยกระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์

Growth Mindset for Effective Work

โดย อ.จั๊ว อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา
Team Communication Expert

“Growth Mindset คือกุญแจปลดล็อกศักยภาพของคนทำงาน และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงบวกและการตระหนักรู้ตนเอง โดยพัฒนาทักษะเชิงความคิด พร้อมเครื่องมือทางความคิดที่ใช้ได้ทั้งชีวิตและการทำงาน รวมถึงเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพภายในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและตอบโจทย์องค์กร

Energized Yourself for High Performance

โดย อ.ซันนี่ อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
Team Energize Expert

ก่อนที่จะนำคนอื่นได้ ต้องสามารถนำตนเองให้ได้ก่อน”

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อเปลี่ยนคนทำงานยุคใหม่ให้มีมุมมองความคิดที่พร้อมเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง มีไฟในการทำงาน สามารถทำงานไปสู่ผลลัพธ์และได้ใจคน ปรับตัวทำงานได้กับคนทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้นำรุ่นใหม่ต่อไป

 ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กร โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Ads, Google Analytics

  Statistics

 • Google Analytics

  Statistics

 • Facebook

  Marketing/Tracking

 • ActiveCampaign

  Functional

 • ActiveCampaign

  Marketing/Tracking

Save