รู้จัก CEO เรือรบ

“เรือรบ” จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อใช้แก้ปัญหาในการสื่อสาร
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้เกิดการพัฒนาผู้นำในองค์กร

Email: jinnat@learninghubthailand.com
Tel. 093 925 4962

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตร์ไดอะล็อก จาก อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย และต่อยอดด้วยงานด้านไดอะล็อกของ David Bohm และ Professor William Isaacs สถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Master of Management หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

  • ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร
  • ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand บริษัทฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กร ให้เพิ่มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  • นักเขียน นามปากกา “เรือรบ” ผลงานหนังสือพัฒนาตนเองจำนวน 6 เล่ม ได้แก่ สิบวันเปลี่ยนชีวิต, สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว, บันทึกเปลี่ยนชีวิต,10 กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน), Happiness Recipe : 10 สูตรผสมความสุข, AL ปัญญาเปลี่ยนชีวิต