คอร์ส สำหรับบุคคลทั่วไป

พัฒนาทักษะ Soft Skill ของคนทำงาน ช่วยเพิ่มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 9 มีผู้ที่เคยเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 1,000 คน ในทุกเพศและวัย อายุตั้งแต่ 25-65 ปี
 
กิจกรรมเพื่อการกุศล นำรายได้ไปจัดอบรมฟรี ให้น้องๆในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างคนและสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต

ปัญหาสำคัญ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุคนี้ คืออะไร ?

ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน”

เห็นด้วยมั้ยว่า ที่มาของปัญหาเรื่องคน ล้วนมาจากการ “ขาดทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดี”

การช่วยให้ทีมงาน รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำทุกคนในองค์กรควรจะมี SELF AWARENESS คือการตระหนักรู้ในข้อเสียของตนเอง และมีทักษะ SELF COACHING คือสามารถโค้ชตัวเองได้ เพื่อให้เกิด SELF CONTROL ในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง ทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการ

Online Course รวมทักษะ Soft Skill สำหรับพัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กร

เรียนการเขียนง่ายๆ จากที่บ้าน ช่วยคุณออกหนังสือได้ใน 12 สัปดาห์ โดย CEO เรือรบ