Our Vision

คนทุกคนคู่ควรที่จะเข้าถึงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ด้วยความเชื่อนี้ เรานำเงิน 20% ของกำไร ไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยพัฒนาทักษะ Soft Skill ของนักเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

Our Mission

เราเป็นบริษัทฝึกอบรม พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กร เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง “ทักษะด้านคน (Soft Skill)” เพิ่มศักยภาพผู้คนให้ทำงานได้อย่างมีความสุข

Soft Skill Development Expert

หลักสูตรของเรา มีจุดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการผสมผสาน 3 องค์ความรู้สำคัญ ได้แก่

1.Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

2.Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อทำให้การเรียนรู้รวดเร็ว เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

3.Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กร ด้วยศาสตร์การเรียนรู้ใหม่ล่าสุด โดยวิทยากรรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เราสร้างชุมชนคนรักการพัฒนาตนเอง เป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่างๆเป็นประจำทุกเดือน 

ขอบคุณที่ให้เราได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรของคุณ