First Time Manager

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ ที่ต้องบริหารทีมงาน ดูแลลูกน้องในบังคับบัญชา เป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่กำหนด ดังนั้นผู้จัดการจึงควรจะมีทักษะในการสอนงาน มอบหมายงาน การติดตามงานให้เกิดประสิทธิผล และสามารถทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ไว้วางใจและจูงใจให้ทีม ทำงานอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

  • ตระหนักถึงทัศนคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน
  • พัฒนาแนวคิดในการบริหารงานและการบริหารคนแนวใหม่
  • เสริมสร้างทักษะด้านการสั่งการ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
  • เสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

เนื้อหาหลักสูตร

  • สร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
  • ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี
  • เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ศิลปะการบังคับบัญชาและภาวะผู้นำ
  • การสอนงาน การติดตามงาน การให้ Feedback
  • การพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

วิทยากร

โค้ชโจ้ สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ – Professional Coach สหพันธ์โค้ชนานาชาติ

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining