Inhouse Training : หลักสูตรอบรม สำหรับองค์กร ปี 2020-21

Why Learning Hub Thailand ?

LearingHub Logo

เราเป็นบริษัทฝึกอบรม พัฒนาคนทำงาน เชี่ยวชาญเฉพาะใน “ทักษะด้านคน หรือ Soft Skill”

หลักสูตรของเรา มีจุดเด่นที่แตกต่าง ด้วยการผสมผสาน 3 องค์ความรู้สำคัญ ได้แก่

1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

2.Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อทำให้การเรียนรู้รวดเร็ว เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

3.Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

Inhouse Training 2020-2021

รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับคนทำงานในองค์กร

หลักสูตรถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมสูง เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้จริง

คอร์สของเรา มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ด้วยการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่ยอมรับเพราะตอบโจทย์องค์กรมหาชนในประเทศไทย

Manager Development Program

รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับ “ผู้จัดการ” ขึ้นไป

เพื่อเป็นผู้นำประสิทธิผลสูง เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างและดูแลผู้นำรอบๆตัวได้

Supervisor Development Program

รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับ “หัวหน้างาน”

เพื่อเป็นผู้ที่มีประสิทธิผลสูงในการทำงาน สามารถดูแลและพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้

Special Courses

รวมหลักสูตรพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้บริหารในยุค New Normal

เช่น Agile Team , Design Thinking, OKRs , Sales Pro

Blended Learning
(Online Course + Offline Class)

รวมคอร์สออนไลน์ พัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับคนทำงาน

เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา

แนะนำให้เรียนร่วมกับคอร์สปกติ เพิ่มประสิทธิผลสูงสุด

ขอบคุณที่ให้เราได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรของคุณ