หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

Effective Time management

       การที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะอันประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์ “ทักษะ” ที่กล่าวมานั้นก็คือ “กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” ทั้งมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจของการทำงานร่วมกัน

       เทคนิคการบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทำงาน ผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้ได้ประโยชน์อย่างสูง สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นง่ายดาย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้เวลาส่วนตัวได้ อีกทั้งมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 1. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และมีทักษะการบริหารจัดการเวลา
 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 3. เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

พนักงานระดับปฏิบัติการหรือหัวหน้างาน จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 17.00 น.
เนื้อหาหลักสูตร Course Outline

 • ปรับทัศนคติเรื่องการบริหารจัดการเวลา
 • การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบรรลุเป้าหมาย
 • การค้นหาหัวใจของการทำงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การจัดตารางเวลา
 • เทคโนโลยีกับงานที่ทรงประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
 • การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

Course Structure: รูปแบบการอบรม

 1. เรียนทฤษฎีจากตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียและคลิป VDO
 2. บรรยายแบบ Group Coaching และผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
 3. กิจกรรมและปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ (Work Shop)
 4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

วิทยากร

ดร. ท้อป รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining