หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับหัวหน้างาน

L2.5 - Persuasion & Negotiation Mastery

เทคนิคการโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

      ในการทำงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันมีเป้าหมายที่ต่างกัน เราจะทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามหรือยอมรับ เห็นด้วยอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

      การเจรจาต่อรอง จึงเป็นตัวช่วยที่จะลดข้อขัดแย้งในกรณีที่มีข้อเสนอไม่ตรงกันซึ่งผู้ที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีย่อมได้เปรียบกว่า ก่อนที่เราจะไปเจรจาต่อรองกับใคร เราควรเตรียมความพร้อมก่อนพบลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้าและเลือกวิธีการนำเสนอเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้า รวมถึงการจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ จนกระทั่งปิดการขายหรือการเจรจา เพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจาให้ได้มากที่สุด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการโน้มน้าวใจ และการเจรจาต่อรอง
  2. สามารถเผชิญหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้าที่หลากหลายได้
  3. เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า สามารถฟังและจับใจความเพื่อเจรจาต่อรองได้
  4. สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจโดยอีกฝ่ายพึงพอใจด้วย
  5. ส่งเสริมให้มีทักษะในการพูด การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

ระยะเวลา 1 วัน 9.00 – 16.30 น.
เนื้อหาหลักสูตร

  1. หลักการในการเจรจาต่อรอง

 • การเจรจาต่อรองแบบ ZOPA และ BATNA Model
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เจรจา /ลูกค้า
 • ข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
 • การเตรียมการต่อรอง ดำเนินการต่อรอง และสรุปปิด
 • 8 เทคนิคในการเจรจาต่อรอง

  2. เทคนิคการสื่อสารและการฟังในการเจรจาต่อรอง

 • องค์ประกอบการสื่อสารอันทรงพลัง 3 V
 • Powerful Question ตั้งคำถามเพื่อการฟัง
 • ฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญและถ่ายทอดเป็น
 • การวิเคราะห์เจตนาผู้พูดโดยผ่านคำถามในรูปแบบต่างๆ

  3. ปัญหาการสื่อสารที่มักเกิดจากการฟังที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 • ไม่สามารถจับประเด็นได้ นำไปสู่การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
 • การตีความที่ผิดพลาด ส่งผลให้การทำงานไม่ตรงตามเป้าหมาย
 • ความไม่พร้อมในการฟัง
 • จัดการข้อขัดแย้งและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

  4. การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • การออกแบบกลยุทธ์ CRM และนำแผนไปปฏิบัติใช้
 • วิธีรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่
 • การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ต่างระดับ

วิทยากร

โค้ชซันนี่ – อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
วิทยากรและโค้ชผู้ชํานาญการด้านการทํางานเป็นทีม

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กร ติดต่อ คุณลูกคลื่น โทร 094 959 2645 หรือ Line ID: @lhtraining

Send this to a friend