หลักสูตรที่แนะนำสำหรับผู้นำระดับปฏิบัติการ

การที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะอันประกอบไปด้วยศาสต์และศิลป์ “ทักษะ” ที่กล่าวมานั้นก็คือ “กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” ทั้งมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันรวมถึงการสร้างความเข้าใจของการทำงานร่วมกัน

การจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์
คนทำงานต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
และสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของการทำงานเข้าด้วยกันได้อย่างชัดเจน
มีวิธีการที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Emotional Intelligence จะทำให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
ด้วยการบริหารจัดการอารม์และทัศนคติของตัวเองสามารถสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่
หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว

Team Collaboration คือการร่วมมือกันทำงานโดยที่ทุกคนต่างเป็นผู้นำร่วมกัน โดยผลัดกันขึ้นมานำตามสถานการณ์และความถนัดด้วยความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ไว้วางใจกันและกัน

 สนใจหลักสูตรสำหรับองค์กรติดต่อ  โทร 093 925 4962 หรือ Line ID: @lhtraining